Đinh Tiến Dũng
 • Đinh Tiến Dũng
 • Tổ Vật LÝ - CN
 • Tổ Trưởng
 • 0914684951
 • dung68.dt@gmail.com
Đặng Ngọc Ái
 • Đặng Ngọc Ái
 • Tổ Vật LÝ - CN
 • Tổ Phó
 • 0985394080
 • dangngocai2013@gmail.com
Lê Thị Hiệp
 • Lê Thị Hiệp
 • Tổ Vật LÝ - CN
 • Giáo Viên
 • 0968942579
 • lethihieply@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Vâng
 • Nguyễn Thị Thu Vâng
 • Tổ Vật LÝ - CN
 • Giáo Viên
 • 0985075755
 • nttvang1984@gmail.com
Cao Văn Trung
 • Cao Văn Trung
 • Tổ Vật LÝ - CN
 • Giáo Viên
 • 0987040741
 • trungdaica82@gmail.com
Hồ Ngọc Ý
 • Hồ Ngọc Ý
 • Tổ Vật LÝ - CN
 • Giáo Viên
 • 0914158170
 • hongocy85@gmail.com
Nguyễn Minh Ngãi
 • Nguyễn Minh Ngãi
 • Tổ Vật LÝ - CN
 • Giáo Viên
 • 0977413324
 • minhngainh1@gmail.com