Nguyễn Thị Nguyệt
 • Nguyễn Thị Nguyệt
 • Tổ Sử Địa-GDCD
 • Tổ Trưởng
 • 0398501467
 • nguyetdianh1@gmail.com
Nguyễn Thượng Thùy Vương
 • Nguyễn Thượng Thùy Vương
 • Tổ Sử Địa-GDCD
 • Tổ Phó
 • 0914912819
 • dangnguyen.hktv@gmail.com
Đoàn Sỹ Sơn
 • Đoàn Sỹ Sơn
 • Tổ Sử Địa-GDCD
 • Giáo Viên
 • 0795643946
 • sondianh1@gmail.com
Trần Thị Trưng
 • Trần Thị Trưng
 • Tổ Sử Địa-GDCD
 • Giáo Viên
 • 0384729564
 • luuloc2015@gmail.com
Phan Thị Kim Húy
 • Phan Thị Kim Húy
 • Tổ Sử Địa-GDCD
 • Giáo Viên
 • 0937878677
 • kimhuysu@gmail.com
Trần Thị Thanh Liễu
 • Trần Thị Thanh Liễu
 • Tổ Sử Địa-GDCD
 • Giáo Viên
 • 0976578229
 • tranlieunh1@gmail.com
Nguyễn Thị Ngân
 • Nguyễn Thị Ngân
 • Tổ Sử Địa-GDCD
 • Giáo Viên
 • 0368047829
 • ntnngan.95@gmail.com
Phan Thị Bích Hạnh
 • Phan Thị Bích Hạnh
 • Tổ Sử Địa-GDCD
 • Giáo Viên
 • 0913525309
 • Hanhphan.qng@gmail.com